Ifyasuko ifisuma filakoselesha aba mu cilonganino. (Rom. 14:19) Filakoselesha na baleyasuka bene. (Amapi. 15:23, 28) Kanshi lyonse tuleesha ukwasukapo nangu fye umuku umo ilyo tuli pa kulongana. Kwena te lyonse bengatusonta nga twaimya ukuboko. Kanshi tulepekanya ukwasukapo sana.

Icasuko icisuma . . .

  • cifwile ukuba icayanguka, icaumfwika kabili iciipi. Ilingi cilawama ukwasuka fye mu masekondi 30 nelyo ukucepako

  • cilawama nga ca kuti mwayasuka fye mu mashiwi yenu

  • cilawama nga tamubwekeshepo ifyo bambi baswike kale

Nga ni mwe babalilapo ukosonta, . . .

  • asukeni fye mu kulungatika

Nga nabasuka kale icipusho . . .

  • landeni pa fyo ilembo lili mu paragrafu lilekosha icishinka

  • landeni pa fyo ifyebo tulesambilila fitukumine

  • landeni pa fyo twingabomfya ifyo tulesambilila

  • landeniko panono pa cacitike icilingene ne fyo tulesambililapo