• Ulwimbo 32 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • ‘Mwileka Umutima Wenu Waluke’: (10 min.)

  • Amapi. 7:6-12—Abantu abashibomfya bwino amano, balonaula imibele yabo iisuma (w00 11/15 amabu. 29-30)

  • Amapi. 7:13-23—Ukukanapingula bwino pa fintu kuti kwalenga umo ukuba na mafya (w00 11/15 amabu. 30-31)

  • Amapi. 7:4, 5, 24-27—Amano no kwiluka fikatucingilila (w00 11/15 amabu. 29, 31)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Amapi. 9:7-9—Bushe ifyo tucita nga batufunda filanga shani ifyo twaba? (w01 5/15 amabu. 29-30)

  • Amapi. 10:22—Bushe Yehova atupaala shani muli shino nshiku? (w06 5/15 amabu. 26-30 amapara. 3-16)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Fishinka nshi ifyo nasambilile muli Baibolo uno mulungu ifyo ningabomfya ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Amapi. 8:22–9:6

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 83

 • Ifyo Abanobe Balandapo—Amafoni (Amapi. 10:19): (15 min.) Ukulanshanya. Balilenipo ukutamba vidio iitila Ifyo Abanobe Balandapo—Amafoni. (Kabiyeni pa jw.org/bem, tinikeni apaleti AMASAMBILISHO YA MU BAIBOLO > IMISEPELA.) Lyena lanshanyeni icipande caba pa jw.org/bem icitila “Finshi Mfwile Ukwishiba Pa Kutumishanya Amameseji?” Komaileni pa fishinka fili pe samba lya kamutwe kaleti “Ifingakwafwa ilyo uletuma amameseji.”

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) kr icipa. 2 amapara. 13-22

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukakonkapo (3 min.)

 • Ulwimbo 152 ne Pepo

  Ica kucinkulako: Lisheni ulu lwimbo ulupya umuku umo, lyena icilonganino kuti caimbila pamo ulu lwimbo.