Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Ifingatwafwa Ukulabila Bwino Imbila Nsuma—Ukubila Imbila Nsuma Ukubomfya Foni

Ifingatwafwa Ukulabila Bwino Imbila Nsuma—Ukubila Imbila Nsuma Ukubomfya Foni

ICO CACINDAMINA: Inshila imo iyacindama iyo twingabililamo “sana imbila nsuma,” kubomfya foni. (Imil. 20:24) * Iyi nshila ilalenga twabila imbila nsuma ku bantu abo tufilwa ukusanga pa mayanda nelyo nga kuli ifyalenga tufilwe ukulanshanya nabo pa kanwa nkati.

IFYO MWINGACITA:

  • Mulepekanya. Saleni ilyashi ilyo abantu batemwa sana. Lyena lembeni ifyo mulefwaya ukulanda. Kuti cawama nga ca kuti namubikila limo pe tebulo fyonse ifyo mulebomfya, pamo nga utumashiwi mulembeele limo ne mpapulo. Na kabili kuti cawama nga namwiswila limo JW Library ® nelyo webusaiti ya jw.org®

  • Mwilaba no mwenso. Mulelanda fye filya fine mulanda lyonse. Mulemwentula kabili mulebomfya amaboko pa kulanda kwati fye uo mulelanda nankwe alemumona. Na kabili mwilaiminina-iminina ilyo mulelanda. Kuti cawama muliko na bambi ilyo mulebila imbila nsuma pa foni. Nga ca kuti uo mulelanda nankwe aipusha icipusho, mulecibwekeshapo pa kuti uo muli nankwe amwafwako ukusanga icasuko

  • Mwebeni icipusho mukasuka ilyo mukamutumina na kabili. Nga ca kuti uo mulelanda nankwe alefwaisha ukukutika, kuti mwamweba icipusho ico mukasuka ilyo mukamutumina foni. Kuti mwamutumina ulupapulo ukubomfya meseji ya pa Intaneti, nelyo kuti mwayako fye ku mwakwe, nangu kuti mwamutumina ukubomfya foni. Kuti mwamutumina vidio nelyo icipande cimo mu lupapulo ukubomfya meseji ya pa Intaneti nelyo meseji fye pa foni. Nga nacilinga kuti mwaebako uo mulelanda nankwe pali fimo ifyaba pa webusaiti yesu

^ para. 3 Nga ca kuti mu calo mwikala caliba fye bwino ukubila imbila nsuma pa foni, mulingile ukukonka amafunde ya mu calo cenu ayacingilila ifyebo pa muntu.