5:6, 14, 15

Bushe calola mwi ukufwaya Yehova?

  • Calola mu kuti tulingile ukutwalilila ukusambilila pali Yehova e lyo no kulacita fyonse ifyo afwaya

Finshi fyacitikile abena Israele ilyo bafililwe ukufwaya Yehova?

  • Balilekele ‘ukupata ifyabipa no kutemwa ifisuma’

  • Batendeke ukucita ifyalebawamina fye

  • Tabaleumfwila ifyo Yehova alebafunda

Finshi Yehova atupekanishisha ifitwafwa ukumufwaya?