• Ulwimbo 129 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Twalilileni Ukuba Abalola Kabili Mulebombesha”: (10 min.)

  • [Tambeni vidio iitila Ifyaba mwi Buuku lya kwa Nahumu.]

  • [Tambeni vidio iitila Ifyaba mwi Buuku lya kwa Habakuki.]

  • Haba. 2:1-4—Pa kuti tukapusuke ubushiku bwa bupingushi ubwa kwa Yehova, tulingile ukulabulolela (w07 11/15 ibu. 10 amapara. 3-5)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Nahu. 1:8; 2:6—Bushe Ninebe yaonawilwe shani? (w07 11/15 ibu. 9 para. 2)

  • Haba. 3:17-19—Nangu ca kuti tukakwata amafya ilyo inkondo ya Armagedone ishilatendeka na lintu ikabako, finshi tulingile ukucetekela? (w07 11/15 ibu. 10 para. 10)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Haba. 2:15–3:6

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) hf—Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Icipempu ca Kubwelelamo: (4 min. nelyo ukucepako) hf—Mwalibapeele broshuwa umuku wafumineko. Langilileni ifya kucita icipempu ca kubwelelamo.

 • Ilyashi: (6 min. nelyo ukucepako) w16.03 amabu. 3-5—Umutwe: Finshi Mwingacita pa Kuti Muleyafwa aba mu Cilonganino Mwaba?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA