Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | LUKALA MILANDU 1–6

Mulesekelamo mu Kubombesha Kwenu Konse

Mulesekelamo mu Kubombesha Kwenu Konse

Yehova afwaya ukuti tulesekelamo ilyo tulebomba kabili alatusambilisha ifya kucita pa kuti tulesekelamo. Pa kuti umuntu asekelemo mu ncito alebomba, afwile ukulamona ukuti iyo ncito yalicindama.

Kuti mwasekelamo mu ncito mulebomba nga . . .

3:13; 4:6

  • muleimona ukuti yalicindama

  • muletontonkanya pa fyo yafwa abantu bambi

  • mulebombesha, lelo nga mwainuka, mulebika amano ku lupwa lwenu na ku mapepo ya lupwa