Bapainiya baleshimikila umwanakashi mu ciTzotzil mu Chiapas, ku Mexico

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA November 2016

Ifyo Mwingalanda

Ifyo mwingalanda pa kupeela abantu Ulupungu lwa kwa Kalinda ne fyo mwingasambilisha icine icaba mu Baibolo pa busesemo bwa mu Baibolo ubulanda pa filecitika muno nshiku. Pekanyeni mwe bene ifyo mwingalanda.

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

Baibolo Yalilondolola Ifyaba Umukashi wa Mano

Mibele nshi Yehova atemwa sana muli bankashi abaupwa?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

“Umulume Wakwe Alishibikwa pa Mpongolo”

Umukashi wa mano taseebanya umulume wakwe.

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

Mulesekelamo mu Kubombesha Kwenu Konse

Kuti twasekelamo mu ncito tulebomba nga ca kuti natuitemwa.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Ifya Kubomfya Icitabo Icapitulukwamo Icitila Bushe Cinshi Baibolo Isambilisha?

Kuti twabomfya shani ifipya ifyaba mu citabo icapitulukwamo ica Ico Baibolo Isambilisha ilyo tuletungulula isambililo lya Baibolo?

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

“Ibukisha Kabumba Obe Lesa Mukulu mu Nshiku sha Bulumendo Bobe”

Ukubomfya imishikakulo, Lukala Milandu 12 itukoselesha ukubombesha ilyo tucili imisepela.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Mwe Misepela—Mwilashingashinga pe “Shuko Ilikalamba” Mwakwata Ilya Kubombesha

Bushe kuti mwabombako imilimo ya kwa Lesa pamo nga umulimo wa nshita yonse?

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

Umukashana Umwina Shulamu Alilinga Ukumupashanya

Umukashana Umwina Shulamu Alilinga Ukumupashanya