Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Mulefulumuka Ubulalelale Nga Filya Yosefe Acitile

Mulefulumuka Ubulalelale Nga Filya Yosefe Acitile

Kuti twasambililako ku fyacitile Yosefe nga twatunkwa ukucita ubulalelale. Lyonse ilyo muka shikulu wakwe alemupatikisha ukusendama nankwe, alekaana. (Ukute. 39:7-10) Na kuba ifyo Yosefe a-aswike muka shikulu wakwe filanga ukuti alishibe ukuti Yehova afwaya abaupaana baba aba cishinka ku bena mwabo. Amwaswike ati: “Kuti nacita shani ububi bwakula ifyo no kubembukila Lesa?” Lyena ilyo muka shikulu wakwe acililemo ukumupatikisha, alifulumwike pantu talefwaya amubeleleke ica kuti acite no bulalelale.—Ukute. 39:12; 1 Kor. 6:18.

TAMBENI VIDIO ITILA FULUMUKA UBULALELALE, KABILI ASUKENI AMEPUSHO YAKONKAPO:

  • Bwafya nshi Jin akwete?

  • Cipusho nshi Jin ayipwishe ilyo Mee-Kyong amulombele ukumwafwako ukusanga insamushi?

  • Bushe ifyo Mee-Kyong alombele fyalengele Jin acita finshi?

  • Finshi Jin acitile pa kuti bamwafwe?

  • Cinshi Jin acitile pa kuti afulumuke ubulalelale?

  • Finshi mwasambililako muli vidio?