Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | MARKO 9-10

Icimonwa Icikosha Icitetekelo Cesu

Icimonwa Icikosha Icitetekelo Cesu

9:1-7

Elenganyeni ifyo Yesu nalimo aumfwile ilyo Wishi wa ku muulu abilikishe mu cimonwa ca kwaluka ukuti e Mwana wakwe uo atemwa. Ukwabula no kutwishika, aya amashiwi nalimo yalikoseshe Yesu ku macushi ali no kukwata ku ntanshi. Ici cimonwa calengele Petro, Yakobo, na Yohane bashininkisha ukuti Yesu ali ni Mesia, kabili balicitile bwino ukumumfwila. Ilyo papitile imyaka nalimo 32, Petro alibukishe ifyacitike e lyo ne calengele acilileko ukucetekela “amashiwi ya kusesema.”—2 Pet. 1:16-19.

Nangu ca kuti tatwamweneko ici cimonwa, tulamona ifyo cilefikilishiwa. Yesu aleteka nge Mfumu ya maka. Nomba line, ali no ‘kupwishishisha ukucimfya kwakwe’ pa kuti icalo cipya ica bulungami cikese.—Ukus. 6:2.

Bushe icitetekelo cenu cakoshiwa shani pa mulandu wa kumona ifyo amasesemo ya mu Baibolo yalefikilishiwa?