Amayanda yesu aya Bufumu yalipusanako ne fikuulwa fimbi pantu yena twayapeela kuli Yehova ukuti tulemupepelamo. Finshi bonse twingalacita pa kuti tulesunga bwino Ing’anda ya Bufumu? Pa numa ya kutamba vidio itila Ukusunga Bwino Ififulo Fyesu Ifya Kupepelapo, lanshanyeni ifi fipusho.

  1. Cinshi kwabela Amayanda ya Bufumu?

  2. Cinshi tulingile ukulasungila bwino Amayanda ya Bufumu kabili aya busaka?

  3. Ni bani balolekesha pa kusunga bwino Amayanda ya Bufumu?

  4. Cinshi ukuicingilila kwacindamina, kabili finshi fimo ifyo mwacimona muli vidio ifyo twingacita pa kuicingilila?

  5. Bushe tubomfya shani imisangulo ku kucindika Yehova?

NDEFWAYA UKUCITAKO IFI ILYO TUKALAWAMYA ING’ANDA YA BUFUMU: