Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Yehova Talaba Ukutemwa Kwenu

Yehova Talaba Ukutemwa Kwenu

TAMBENI VIDIO IITILA YEHOVA TALABA UKUTEMWA KWENU, LYENA ASUKENI IFI FIPUSHO:

  • Mafya nshi umuntu akwata nga akota?

  • Mibele nshi iisuma iyo abakoloci bakwata?

  • Nga ca kuti muli bakoloci, bushe amashiwi yaba pa Ubwina Lebi 19:32 na pa Amapinda 16:31 kuti yamukoselesha shani?

  • Bushe Yehova amona shani ababomfi bakwe abakoloci abashibomba sana mu mulimo wa kubila imbila nsuma?

  • Finshi Yehova afwaya tulecita nangu ca kuti twakota?

  • Bushe abakoloci kuti bakoselesha shani abacaice?

  • Bushe munyina nelyo nkashi umukoloci amukoseleshe shani nomba line?