• Ulwimbo 133 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Yehova Akapingula umo na umo Ukulingana ne Milimo Yakwe”: (10 min.)

  • Yer. 39:4-7—Sidekia aliculile pa fyo ashaumfwilile Yehova (it-2-E ibu. 1228 para. 4)

  • Yer. 39:15-18—Yehova alitashishe Ebede-meleke pa fyo alangile ukuti alimutetekele (w12 5/1 ibu. 31 para. 5)

  • Yer. 40:1-6—Yehova alesakamana Yeremia umubomfi wakwe uwa cishinka (it-2-E ibu. 482)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Yer. 42:1-3; 43:2, 4—Finshi twingasambililako ku cilubo Yohanani acitile? (w03 5/1 ibu. 10 para. 10)

  • Yer. 43:6, 7—Cintu nshi icacindama pa fyacitike ifyo balondolola muli ifi fikomo? (it-1-E ibu. 463 para. 4)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Yer. 40:11–41:3

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Esa. 46:10—Mulesambilisha Icine. Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Icipempu ca Kubwelelamo: (4 min. nelyo ukucepako) Ukus. 12:7-9, 12—Mulesambilisha Icine. Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. nelyo ukucepako) bhs ibu. 160 amapara. 19-20—Mwiteni ukwisasangwa mu kulongana.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA