Icayafwile Davidi Ukushipa Kwibukisha Ifyo Yehova Amupuswishe.

27:1-3

  • Yehova alipuswishe Davidi ilyo aali umwaice ku nkalamo

  • Yehova alyafwile Davidi ukwipaya bere pa kuti engacingilila umukuni wa mpaanga

  • Yehova alyafwile Davidi ukucimfya Galyati

Finshi fingatwafwa ukushipa nga filya Davidi ashipile?

27:4, 7, 11

  • Ipepo

  • Ukubila imbila nsuma

  • Ukulongana

  • Isambililo lya pa lwesu e lyo na mapepo ya lupwa

  • Ukukoselesha bamunyinefwe

  • Ukulaibukisha ifyo Yehova atwafwile kale