Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | YOBO 38-42

Ukupepelako Abantu Bambi Kulalenga Yehova Asekelela

Ukupepelako Abantu Bambi Kulalenga Yehova Asekelela

Yehova aleenekela Yobo ukupepelako Elifasi, Bildadi, na Sofari

42:7-10

  • Yehova aebele Elifasi, Bildadi, na Sofari ukuya kuli Yobo no kuyatuula umutuulo wa koca

  • Yehova aleenekela Yobo ukubapepelako

  • Pa numa ya kubapepelako, Yobo alipaalilwe

Yehova alipaalile sana Yobo pa citetekelo cakwe no kushipikisha

42:10-17

  • Yehova alifumishepo amafya yonse ayo Yobo akwete, kabili alimupeele ubumi ubusuma

  • Ifibusa na balupwa balisansamwishe Yobo pa mulandu wa mafya akwete

  • Yehova alibweseshepo fyonse ifyo Yobo akwete, amupeele imiku ibili ukucila ifyo akwete pa kubalilapo

  • Yobo no mwina mwakwe balikwatilepo abana na bambi abali 10

  • Yobo alikeele imyaka na imbi 140 kabili alimweneko ne nkulo shine isha lupwa lwakwe