Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Bushe Mulabomfya JW Library?

Bushe Mulabomfya JW Library?

Kuti mwakopolola JW Library app pa intaneti ukwabula ukumulipilisha. Iyi JW Library app kuti mwaibomfya ukukopolwela amavidio, ifyebo ifyo bakopa fye amashiwi, Baibolo e lyo ne mpapulo shimbi pa foni, pa tabuleti na pa kompyuta.

IFYA KUCITA: Iyi JW Library kuti mwaikopolola nga mwaya pa intaneti ukubomfya app store iili yonse. Iyi app store epo yaba pa mafoni, amatabuleti e lyo ne fyapala ifi ifyalekanalekana. Nga mwaya pa intaneti, isuleni JW Library kabili kopololeni fyonse ifyo mwingafwaya ukukopolwela pa foni yenu, tabuleti e lyo ne fyapala ifi. Nga tamwakwata intaneti pa ng’anda, nalimo kuti mwabomfyako intaneti konse uko mwingaisanga. Ilyo mwakopolwela impapulo pa foni yenu, tabuleti e lyo ne fyapala ifi, tamwingakabila ukubomfya intaneti na kabili pa kubelenga impapulo mwakopolola. Apo kulaba fimo ifipya ifyo babikapo ifya kumwafwa ukubomfya JW Library, mufwile ukulayapo libili libili ukumona nga pali ifipya ifyo babikilepo pa kuti mwafimona no kwishiba ifya kufibomfya.

ICO JW LIBRARY YAWAMINA JW Library kuti mwaibomfya ilyo muleisambilisha mwe bene e lyo na pa kulongana. Kabili kuti mwaibomfya ilyo muli mu mulimo wa kubila imbila nsuma, maka maka mu bunte bwa mu lyashi.