Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

March 19-25

MATEO 24

March 19-25
 • Ulwimbo 126 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Mulelola mu Nshiku sha Kulekelesha”: (10 min.)

  • Mat. 24:12—Ukutemwa kwa bengi kwalicepa pa mulandu wa kufulisha kwa bubi (it-2 ibu. 279 para. 6)

  • Mat. 24:39—Abantu bamo babika amano ku fya mu bwikashi ne ci calenga bafilwa ukubika amano ku fya kwa Lesa (w99 11/15 ibu. 19 para. 5)

  • Mat. 24:44—Umwana wa muntu akesa pa nshita tushileenekela (jy ibu. 259 para. 5)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Mat. 24:8—Bushe ni mwi nalimo amashiwi ya kwa Yesu ayaba pali ili ilembo yalola? (“ukucula kwa pa kupaapa” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 24:8, nwtsty)

  • Mat. 24:20—Cinshi Yesu alandile aya mashiwi? (“inshita ya mpepo,” “pa bushiku bwe Sabata” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 24:20, nwtsty)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Mat. 24:1-22

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukulanshanya ifyo mwingalanda. Lanshanyeni no muntu uushilefwaya ukumfwa imbila nsuma.

 • Icipempu ca Kubalilapo: (3 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukulanshanya ifyo mwingalanda. Umuntu mwalanshenye nankwe talipo, lelo mwasangapo lupwa wakwe.

 • Icipempu ca Bubili—Vidio: (5 min. nelyo ukucepako) Tambeni no kulanshanya vidio.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA