Nangu ca kuti Abena Kristu tabakonka Amafunde ya kwa Mose, amafunde yabili ayaba pali aya mafunde ayatila uletemwa Lesa e lyo no kutemwa umunobe e yasupawila ifyo Yehova afwaya tulecita. (Mat. 22:37-39) Tatufyalwa na uku ukutemwa lelo tufwile ukusambilila ifya kuba nako. Kuti twaba shani na uku kutemwa? Kuti twaba nako nga tulebelenga Baibolo cila bushiku. Nga twabelenga pa mibele yalekanalekana iyo Lesa akwata iyaba mu Cebo cakwe, tulamona “ubusuma bwa kwa Yehova.” (Amalu. 27:4) Ukucita ifi kulalenga twatemenwako Yehova kabili tulatendeka ukutontonkanya nga ena. Ukutemwa Yehova kulalenga tulekonka amafunde yakwe, kumo fye ne funde lya kutemwa abantu bambi. (Yoh. 13:34, 35; 1 Yoh. 5:3) Natulande pa fintu fitatu ifingatwafwa ukulanonkelamo ilyo tulebelenga Baibolo:

  • Muleelenganya no kutontonkanya pa fyo mwabelenga. Muleelenganya ukuti e ko muli ilyo ifyo mulebelenga filecitika. Finshi mwingamona, ukumfwa e lyo kununsha? Bushe finshi abo mulebelengapo baleumfwa?

  • Mulebomfya inshila shalekanalekana. Fimo ifyo mwingacita ni ifi: Mulebelenga mu kupongomoka, nelyo mulekonkamo na Baibolo yenu ilyo mulekutika kuli Baibolo iyo babelenga kale. Mu nshita ya kubelenga fye ifipandwa umo fyakonkanina, nga mulefwaya kuti mwasalapo ukubelenga pa muntu umo uwa mu Baibolo ne lyo ilyashi limo. Ku ca kumwenako, nga mulefwaya ukubelenga pali Yesu, kuti mwabomfya ifyebo fyaba mu Akatabo ka Kutwafwa Ukusambilila Icebo ca kwa Lesa pa mabula 18 ukufika ku 33 e lyo na mabula 54 ukufika 57. Belengeni icipandwa conse apo ilembo lya bushiku lifumine. Kuti mulebelenga amabuuku ya mu Baibolo ukulingana ne fyo yakonkene ukulembwa.

  • Muleumfwikisha ifyo mulebelenga. Ukubelenga fye icipandwa cimo cila bushiku no kumfwikisha ifyo mwabelenga e lyo no kutontonkanyapo kwawamapo ukucila ukubelenga ifipandwa ifingi pa kuti fye mupwishe ifipandwa mulingile ukubelenga. Ishibeni ifyalecitika pa lyashi mulebelengapo. Tontonkanyenipo sana pa fyalecitika pe lyashi mulebelenga. Mulebomfya amamapu e lyo na malembo ya kuloshako mu mukululo wa pa kati ka mabula ya mu Baibolo. Fwailenipo ifyebo na fimbi pa lyashi ilyo mushumfwikishe. Nalimo kuti cawama inshita mwacipoosa pa kubelenga e nshita mwapoosa na pa kutontonkanya pa fyebo mwacibelenga.