SALENI
Amashiwi
Icikope

Nalimo Yeremia ali ne myaka mupepi na 25 ilyo Yehova amusalile ukuba kasesema. Yeremia aumfwile kwati tafikilepo ukubomba uyu mulimo, lelo Yehova alimulaile ukuti ali no kutwalilila ukumwafwa.

  1. 647

    Yeremia bamusala ukuba kasesema

  2. 607

    Yerusalemu yaonaulwa

  3. 580

    Bapwa ukulemba ibuuku

Imyaka yonse ya mu B.C.E.