• Ulwimbo 135 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Abena Israele Balilabile Yehova”: (10 min.)

  • Yer. 13:1-5—Yeremia alyumfwilile Lesa ilyo amwebele ukuyafisa umushipi wa nsalu kabili alibombeshe (jr ibu. 51 para. 17)

  • Yer. 13:6, 7—Ilyo Yeremia aendele intamfu iitali ukuya mu kusenda umushipi, asangile ukuti walyonaika (jr ibu. 52 para. 18)

  • Yer. 13:8-11—Yehova alelangilila ukuti bucibusa bwapalamisha ubo akwete na bena Israele bwali no kupwa pantu bali abatalama imitima (jr ibu. 52 amapara. 19-20; it-1-E ibu. 1121 para. 2)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Yer. 12:1, 2, 14—Cipusho nshi Yeremia aipwishe kabili casuko nshi Yehova amwaswike? (jr ibu. 118 para. 11)

  • Yer. 15:17—Bushe Yeremia alemona shani ukubishanya, kabili kuti twamupashanya shani? (w04 5/1 ibu. 12 para. 16)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Finshi nasambilile mu Baibolo uno mulungu ifyo ningebako abantu ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Yer. 13:15-27

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Akapepala ka kwitilapo abantu ku Cibukisho na vidio—Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Icipempu ca Kubwelelamo: (4 min. nelyo ukucepako) Akapepala ka kwitilapo abantu ku Cibukisho na vidio—Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Ilyashi: (6 min.) w16.03 ibu. 29-31—Umutwe: Ni Lilali abantu ba kwa Lesa baali muli bunkole muli Babiloni Mukalamba?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA