Abantu tabakwata amaka nelyo insambu sha kuiteka

10:21-23

  • Pa mulandu wa kuti bakacema ba bena Israele tabalekonka ubutungulushi bwa kwa Yehova, abantu balisalangene

  • Abalekonka ubutungulushi bwa kwa Yehova bali no mutende ne nsansa kabili balitungulwike