SALENI
Amashiwi
Icikope

Estere alishipile kabili aliipeeleshe pa kulandilako Yehova na bantu bakwe

8:3-5, 9

  • Estere na Mordekai balipuswike. Lelo icipope ico Hamani afumishe ica kwipaya abaYuda bonse caleya cilepya fye ngo mulilo mu bufumu bonse ubwa Persia

  • Estere aliibikile mu kapoosa mweo na kabili, aile ku mfumu ukwabula ukuti imwite. Aile mu kupaapaatilako abantu bakwe ku mfumu ninshi no kulila alelila, alelomba ukuti imfumu yalule icipope ca kwipaya abaYuda bonse

  • Amafunde ayo ishamfumu sha Persia shalepanga tabaleyalula nakalya. Nomba imfumu yapeele Estere na Mordekai amaka ya kuti bapange ifunde limbi

Yehova alengele abantu bakwe ukucimfya

8:10-14, 17

  • Icipope na cimbi califumine, icapeele abaYuda insambu sha kulandula

  • Inkombe sha pali bakabalwe shalibutukishe ukuya monse mu buteko bwa Persia, kabili abaYuda batendeke ukupekanya ifyanso fya bulwi no kuipekanya ukulwa

  • Abantu abengi balimwene ifyo Lesa abacitiile kabili balyalwike abaYuda