Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | YOBO 1-5

Yobo Alitwalilile Ukuba uwa Kaele Ilyo Aali na Mafya

Yobo Alitwalilile Ukuba uwa Kaele Ilyo Aali na Mafya

Yobo aleikala mu calo ca Usi pa nshita ilyo abena Israele bali abasha mu Egupti. Nangu ca kuti taali umwina Israele, Yobo aali ni kapepa wa cishinka uwa kwa Yehova. Alikwete ulupwa ulukalamba sana, icuma icingi sana, kabili alishibikwe sana. Apo aali ni mpandamano kabili kapingula wabula akapaatulula, abantu balemupeela sana umucinshi. Aali ni kapekape ku bapina na balebulisha. Yobo aali muntu wa kaele.

Yobo alilangile ukuti Yehova e wali uwacindama sana kuli ena

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satana alimwene ukuti Yobo ali uwa kaele. Takeene ukuti Yobo ali uwa cumfwila kuli Yehova, nomba atwishike icalengele Yobo alebombela Yehova

  • Satana alelanda ukuti icalengele Yobo ukulabombela Yehova, ni co Yehova alimupeele icuma

  • Pa kulenga Satana ashininkishe ukuti ifyo alelanda te fya cine, Yehova alimusuminishe ukwesha uyu muntu wa cishinka. Satana alyonawile fyonse ifyo Yobo akwete

  • Ilyo Yobo atwalilile uwa kaele, Satana atwishike bukaele bwa bantu bonse

  • Yobo tacitilepo ifya kukalifya Lesa nelyo ukupeela Lesa umulandu