Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

June 25–July 1

LUKA 4-5

June 25–July 1
 • Ulwimbo 37 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Mulekaana Amatunko nga Filya Yesu Acitile”: (10 min.)

  • Luka 4:1-4—Yesu tanakiileko ku lunkumbwa lwa mubili (w13 8/15 ibu. 25 para. 8)

  • Luka 4:5-8—Yesu tanakiileko ku lunkumbwa lwa menso (w13 8/15 ibu. 25 para. 10)

  • Luka 4:9-12—Yesu tatunkilwe ukuitakisha [Tambeni vidio iyabula amashiwi iitila, Pa Muulu wa Cibumba ce Tempele.] (“Pa Muulu wa Cibumba ce Tempele” ifya kutamba pali Luka 4:9, nwtsty; w13 8/15 ibu. 26 para. 12)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Luka 4:17—Cinshi calangile ukuti Yesu alishibe sana Icebo ca kwa Lesa? (“ibuuku lya kwa kasesema Esaya” ifingamwafwa ukusambilila Pali Luka 4:17, nwtsty)

  • Luka 4:25—Bushe icilala caliko mu nshiku sha kwa Eliya caliko pa myaka inga? (“pa myaka itatu ne myeshi mutanda (6)” ifingamwafwa ukusambilila Luka 4:25, nwtsty)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Luka 4:31-44

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Icipempu ca Bubili: (3 min. nelyo ukucepako) Lanshanyeni ifyo mwingalanda. Lyena bapeeleni kardi apaba webusaiti yesu iya JW.ORG.

 • Icipempu ca Butatu: (3 min. nelyo ukucepako) Saleni mwe bene ilembo lya kubomfya, kabili bapeeleni ulupapulo lwa kusambililamo.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. nelyo ukucepako) jl isambililo 28

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA