Ilyo Yesu alekula, ali ca kumwenako cisuma pantu alebombela Yehova kabili alecindika abafyashi bakwe.

Mwe bacaice, bushe kuti mwapashanya shani Yesu muli ishi nshila shili pe samba?

  • 2:41, 42

    Ukubomba imilimo ya kwa Lesa

  • 2:46, 47

    Ukusambilila no kwishibilapo na fimbi pali Yehova na Baibolo

  • 2:51, 52

    Ukucindika abafyashi benu