Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

June 18-24

LUKA 2-3

June 18-24
 • Ulwimbo 133 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Mwe Bacaice, Bushe Mulalunduluka mu fya kwa Lesa?”: (10 min.)

  • Luka 2:41, 42—Yesu aleya na abafyashi bakwe ku mutebeto wa Ca Kucilila cila mwaka (“cila mwaka abafyashi bakwe” ifingamwafwa ukusambilila pali Luka 2:41, nwtsty)

  • Luka 2:46, 47—Yesu alekutika ku ntungulushi sha mapepo kabili alebepusha ifipusho (“no kubepusha” ifingamwafwa ukusambilila pali Luka 2:46, 47, nwtsty)

  • Luka 2:51, 52—Yesu ‘alenakila’ abafyashi bakwe kabili Lesa na bantu balimutemenwe (“alebanakila” ifingamwafwa ukusambilila pali Luka 2:51, nwtsty)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Luka 2:14—Bushe ili ilembo lyalola mwi? (“na pe sonde pabe umutende pa bantu abo atemwa,” “abantu abo atemwa” ifingamwafwa ukusambilila pali Luka 2:14, nwtsty)

  • Luka 3:23—Ni nani wali wishi wa kwa Yosefe? (wp16.3 ibu. 9 amapara. 1-3)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Luka 2:1-20

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukulanshanya ifyo mwingalanda. Lyena umuntu ayasuka ifyo abengi basuka mu cifulo mubilamo imbila nsuma nga tabalefwaya ukubashimikila.

 • Icipempu ca Bubili—Vidio: (5 min.) Tambeni no kulanshanya vidio.

 • Ilyashi: (6 min. nelyo ukucepako) w14 2/15 amabu. 26-27—Umutwe: Cinshi Calengele Ukuti AbaYuda “Balelolela” Mesia?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA