ICO CACINDAMINA:

Ilyo abantu batamba amavidio, ifyo bamona no kumfwa mu mavidio filabafika sana pa mutima. Ukucita ifi kulalenga babikako amano no kulaibukisha ifyo bacitamba. Yehova aba ca kumwenako cesu, pantu alabomfya sana ifikope ilyo alesambilisha abantu bakwe.—Imil. 10:9-16; Ukus. 1:1.

Amavidio pamo nga: Bushe Lesa Alikwata Ishina?, Nani Umwine wa Fyebo Fyaba mu Baibolo?, na Bushe Kuti Twashininkisha Shani Ukuti Ifyo Baibolo Ilanda fya Cine? yalanda pa fyaba mwi sambililo 2 na 3 muli broshuwa ya Imbila Nsuma. Amavidio ayatila; Mulandu Nshi Mulingiile Ukusambilila Baibolo?, Bushe Isambililo lya Baibolo Liba Shani?, na Finshi Ficitika pa Ng’anda ya Bufumu? yakoselesha abantu ukulasambilila Baibolo nelyo ukulasangwa mu kulongana. Amavidio yamo ayatali sana kuti twayabomfya pa kusambilisha abantu Baibolo.—km 5/13 ibu. 3.

IFYO MWINGACITA:

  • Kopololeni libeela vidio mulefwaya ukutambisha umuntu uo mukalanshanya nankwe

  • Pekanyeniko icipusho cimo nelyo fibili ifyo baswike muli vidio mukamutambisha

  • Tambeni vidio pamo no muntu mulebilako imbila nsuma

  • Lanshanyeni ifishinka fipulilemo

ESHENIKO UKUCITA IFI UNO MWESHI:

  • Balangeni ibula lya kulekeleshako ilya trakiti kabili bebeni pali code iingabatwala pali vidio itila Mulandu Nshi Mulingiile Ukusambilila Baibolo?

  • Balangeni vidio itila Bushe Kuti Twashininkisha Shani Ukuti Ifyo Baibolo Ilanda fya Cine?, lyena bapeeleni broshuwa ya Imbila Nsuma no kubalanga isambililo 3