Bonse abafwaya ukutekwa no Bufumu bwa kwa Lesa bafwile ukusambilila pali ubu Bufumu e lyo ne fyo bwacita. Mulandu nshi? Ukucita ifi kukabafwa ukukosha icitetekelo cabo pantu bakeshiba ukuti Yehova Ubufumu bwa kwa Lesa buleteka, kabili bakakwata ne shuko lya ‘kulondolwela aba nkulo ya ku ntanshi.’ (Amalu. 45:1; 49:3) Ilyo muletamba vidio iileti Ifyo Ubufumu Bwacita mu Myaka 100 iyo Bwateka, sangeni ifyasuko kuli ifi fipusho:

  1. Cinshi “Photo-Drama of Creation” yabelele lipaalo ku baitambileko?

  2. Bushe babomfeshe shani umulabasa pa kuti abantu abengi bomfwe imbila nsuma?

  3. Ni nshila nshi shimbi isho babomfeshe pa kubila imbila nsuma, kabili fisuma nshi fyafuminemo?

  4. Bushe ukusambilila ifya kubila imbila nsuma kwayaluka shani mu myaka yapita?

  5. Finshi abaleya kwi sukulu lya Gileadi balesambilila ifyalebafwa pa kubila imbila nsuma?

  6. Bushe ukulongana kwa citungu kwaleyafwa shani abantu ukusambilila pali Yehova?

  7. Cinshi calenga mushininkishe ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa buleteka?

  8. Kuti twalanga shani ukuti tulatungilila Ubufumu bwa kwa Lesa?