Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ifyo Mwingalanda

Ifyo Mwingalanda

LOLENI!

Amashiwi ya kulanda: Muli iyi Loleni! muli ilyashi ilisuma sana. [Peleeni umuntu mulelanshanya nankwe Loleni!]

Icipusho: Bushe mwalishiba ukuti Inte sha kwa Yehova balapilibula impapulo mu ndimi ukucila pali 700?

Ilembo: Ukus. 14:6

LOLENI!

Icipusho: Bushe mulemona ukuti ifyaba pali ili ilembo kuti fyayafwa abaupana ilyo balelanshanya pa bwafya bakwete?

Ilembo: Yako. 1:19

Amashiwi ya kulanda: [Balangeni icipande citendekele pe bula 10.] Muli ici icipande muli amashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula na yambi ayengafwa abaupana.

AMATRAKITI

Icipusho: Moneni ici cipusho. [Belengeni icipusho cili pa ntanshi ya trakiti.] Muletipo shani?

Ilembo: [Balangeni ilembo lya kubalilapo pe bula 2 muli trakiti]

Amashiwi ya kulanda: Iyi trakiti nailondolola ifyo mwinganonkelamo muli ili ilembo.

PEKANYENI MWE BENE IFYO MWINGALANDA

Icipusho:

Ilembo:

Amashiwi ya kulanda: