SALENI
Amashiwi
Icikope

Yesu alikwete “insambu” sha kuteka nga filya Esekiele asobele.

  • Ukute. 49:10

    Mesia afumine mu mukowa wa kwa

  • 2 Sam. 7:12, 16

    Yehova aebele ukuti ubufumu bwakwe bwali no kucingililwa umuyayaya

  • Mat. 1:16

    Mateo alilembele ukuti Yesu ali no kufyalilwa mu lupwa lwa kwa

Finshi musambilila pali Yehova ifi apeele Yesu insambu sha kuteka?