Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Ukwangusha Ubumi Kulatwafwa Ukulumbanya Lesa

Ukwangusha Ubumi Kulatwafwa Ukulumbanya Lesa

Muno nshiku, abantu abengi balafwaya ukukwata ifintu ifingi. Tufwile ukubombesha pa kushita, ukubomfya e lyo no kusunga bwino ifikwatwa. Yesu alyangwishe ubumi pantu alishibe ukutila ifikwatwa kuti fyalenga afilwa ukubika amano ku mulimo wa kubila imbila nsuma.—Mat. 8:20.

Bushe kuti mwayangusha shani ubumi pa kuti mulebombesha mu mulimo wa kubila imbila nsuma? Bushe kuli ifyo mwingacita ngo lupwa pa kuti bamo mu lupwa lwenu bakabombeko bupainiya? Nga ca kuti mwaliba kale mu mulimo wa nshita yonse, bushe mwalileka ifikwatwa ukumulenga mulefilwa ukubika sana amano ku fintu ifyacindama? Nga twayangusha ubumi ilyo tulebombela Yehova, tukalaba ne nsansa.—1 Tim. 6:7-9.

Ifyo Ningangusha Ubumi: