Tufwile ukulalanga ukuti twalicincila mu kupepa kwa cine

69:9

  • Lyonse Davidi ali uwacincila ilyo alebombela Yehova

  • Davidi tasuminishe uuli onse ukucimfyanya na Yehova nangu ukuseebanya ishina Lyakwe

Abakalamba kuti bayafwa abacaice ukuba abacincila

71:17, 18

  • Uwalembele ili ilumbo, nalimo ali ni Davidi kabili alilangile ukuti alefwaisha ukwafwa aba mu nkulo iyali no kukonkapo

  • Abafyashi e lyo na Abena Kristu abakosa mu fya kwa Lesa kuti basambilisha abacaice

Ukucincila kulalenga tuleebako abantu ifyo Ubufumu bwa kwa Lesa bukacitila abantunse

72:3, 12, 14, 16-19