Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

January 8-14

MATEO 4–5

January 8-14
 • Ulwimbo 82 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Ifyo Tusambilila ku Lyashi lya kwa Yesu Ilya pa Lupili”: (10 min.)

  • Mat. 5:3—Tulaba ne nsansa nga twaishiba ukuti tulakabila ifya kwa Lesa (“Balipaalwa,” “abaishiba ukuti balakabila ifya kwa Lesa” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 5:3, nwtsty)

  • Mat. 5:7—Tulaba ne nsansa nga tuli no luse e lyo nga tuleelela na bambi (“aba luse” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 5:7, nwtsty)

  • Mat. 5:9—Tulaba ne nsansa nga tuleba aba mutende (“aba mutende” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 5:9, nwtsty; w07 12/1 ibu. 17)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Mat. 4:9—Bushe finshi Satana atunkile Yesu ukucita? (“nga wafukama no kumpepa” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 4:9, nwtsty)

  • Mat. 4:23—Ukulingana na ili ilembo, fintu nshi fibili ifyacindama ifyo Yesu alecita? (“ukusambilisha no kubila” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 4:23, nwtsty)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Mat. 5:31-48

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Lanshanyeni Ifyo Mwingalanda

 • Icipempu ca Kubalilapo—Vidio: (5 min. nelyo ukucepako) Tambeni no kulanshanya vidio.

 • Ilyashi: (6 min. nelyo ukucepako) w16.03 amabu. 31-32—Umutwe: Bushe Ilyo Satana Aleesha Yesu, Alimutwele pe Tempele lya Cine Cine, Nelyo Amulangile fye Itempele mu Cimonwa?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA