Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

January 29–February 4

MATEO 10–11

January 29–February 4
 • Ulwimbo 4 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Yesu Alesansamusha Abantu”: (10 min.)

  • Mat. 10:29, 30—Ifyo Yesu alandile fyalenga twashininkisha ukuti Yehova alitubikako amano (“inseba,” “aka ndalama akanono sana,” “ne mishishi ya ku mitwe yenu yonse yalipendwa” ifingamwafwa ukusambilila “Inseba” ifya kutamba pali Mat. 10:29, 30, nwtsty)

  • Mat. 11:28—Ukubombela Yehova kulatusansamusha (“abafininwa,” “nalamusansamusha” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 11:28, nwtsty)

  • Mat. 11:29, 30—Ukunakila ubutungulushi bwa kwa Kristu no kukonka ifyo atweba kulalenga tuleba ne nsansa (“Sendeni ikoli lyandi” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 11:29, nwtsty)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Mat. 11:1-19

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Icipempu ca Bubili: (3 min. nelyo ukucepako) Lanshanyeni Ifyo Mwingalanda.

 • Icipempu ca Butatu: (3 min. nelyo ukucepako) Saleni mwe bene ilembo lya kubomfya e lyo na icipusho ca kulanshanya ilyo mukabwelelako.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. nelyo ukucepako) bhs amabu. 45-46 amapara. 15-16—Mwiteni ukwisasangwa mu kulongana.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 87

 • Ukusansamusha “Abalecula Kabili Abafininwa”: (15 min.) Tambeni vidio. Lyena asukeni aya amepusho:

  • Finshi fyacitika mu myaka ya nomba line ifyalengele bamo ukufwaya icisansamushi?

  • Bushe Yehova na Yesu basansamusha shani abantu ukubomfya icilonganino cabo?

  • Bushe amalembo yatusansamusha shani?

  • Bushe ifwe bonse kuti twasansamusha shani bamunyinefwe?

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) jy icipa. 6, akabokoshi akaleti “Inshiku sha Kubasangulula Shalikumene

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukonkelepo (3 min.)

 • Ulwimbo 138 ne Pepo