Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

January 22-28

MATEO 8–9

January 22-28
 • Ulwimbo 17 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Yesu Alitemenwe Abantu”: (10 min.)

  • Mat. 8:1-3—Yesu alilangile sana inkumbu ku mwaume wa fibashi (“amukumya,” “ndefwaya” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 8:3, nwtsty)

  • Mat. 9:9-13—Yesu alitemenwe abantu abo bapatile ku bantu bambi (“aikele pe tebulo,” “bakasonkesha” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 9:10, nwtsty)

  • Mat. 9:35-38—Ukutemwa abantu kwalengele Yesu aleshimikila nangu nanaka kabili alepepa ukuti Lesa atume na bambi aba kubomba (“abomfwilile uluse” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 9:36, nwtsty)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Mat. 8:8-10—Finshi twingasambilila ku fyo Yesu alanshenye no mukalamba wa bashilika? (w02 8/15 ibu. 13 para. 16)

  • Mat. 9:16, 17—Cishinka nshi Yesu alelandapo ilyo alandile ifi ifilangililo fibili? (jy ibu. 70 para. 6)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Mat. 8:1-17

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Icipempu ca Bubili: (3 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukulanshanya ifyo mwingalanda. Mwiteni ukwisasangwa mu kulongana.

 • Icipempu ca Butatu: (3 min. nelyo ukucepako) Saleni mwe bene ilembo lya kubomfya, kabili mupeeleni na ulupapulo.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. nelyo ukucepako) bhs ibu. 47 amapara. 18-19

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 145

 • ‘Cine Cine Lesa Amulengele Ukuba Shikulu Kabili Kristu’—Ulubali 1, Iyo Baipifya: (15 min.) Ukulanshanya. Balilenipo ukubelenga Mateo 9:18-25 no kutamba vidio iyo baipifya, lyena ipusheni aya mepusho:

  • Bushe Yesu alangile shani ukuti alibikile amano ku mwanakashi walwele na kuli Yairo?

  • Bushe ili lyashi kuti lyalenga mwalamona shani amasesemo ya mu Baibolo ayalanda pa fyo Ubufumu bukacita ilyo bukalateka?

  • Bushe kuti twatemwa shani abantu nga filya Yesu abatemenwe?

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) jy icipa. 5

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukonkelepo. (3 min.)

 • Ulwimbo 95 ne Pepo