Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

January 15-21

MATEO 6–7

January 15-21
 • Ulwimbo 21 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Intanshi Mulefwaya Ubufumu”: (10 min.)

  • Mat. 6:10—Ubufumu bwali pa fya kubalilapo ifyo Yesu alandilepo mwi pepo lya cilangililo kabili ici cilangilila fye ukuti bwalicindama (bhs ibu. 178 para. 12)

  • Mat. 6:24—Te kuti tubombele Lesa ne fyuma (“ukubombela” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 6:24, nwtsty)

  • Mat. 6:33—Yehova alapeela ababomfi bakwe fyonse ifyo bakabila nga bafwaya Ubufumu intanshi mu bumi bwabo (“Mulefwaya,” “Ubufumu,” “bwakwe,” “ubulungami” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 6:33, nwtsty; w16.07 ibu. 12 para. 18)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Mat. 7:12—Bushe kuti twabomfya shani ili ilembo ilyo tulepekanya amashiwi ya kulanda ilyo tulebila imbila nsuma? (w14 5/15 amabu. 14-15 amapara. 14-16)

  • Mat. 7:28, 29—Bushe ifyo Yesu alesambilisha fyalengele amabumba ukucita cinshi, kabili mulandu nshi? (“balipapile,” “imisambilishishe yakwe,” “te pamo nga bakalemba babo” ifingamwafwa ukusambilila pali Mat. 7:28, 29, nwtsty)

  • Bushe ifyo mwabelengele mu Baibolo uno mulungu fyamusambilishe finshi pali Yehova?

  • Cuma nshi cimbi ico mwasangile ilyo mwalebelenga Baibolo uno mulungu?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Mat. 6:1-18

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukulanshanya ifyo mwingalanda. Lanshanyeni no muntu uushilefwaya ukumfwa imbila nsuma.

 • Icipempu ca Kubalilapo: (3 min. nelyo ukucepako) Balilenipo ukulanshanya ifyo mwingalanda. Umuntu mwalanshenye nankwe talipo, lelo mwasangapo lupwa wakwe.

 • Icipempu ca Bubili—Vidio: (5 min.) Tambeni no kulanshanya vidio.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 118

 • “Mwilasakamana”: (15 min.) Ukulanshanya. Balilenipo ukutamba vidio iyabula amashiwi iitila: Ifyo Twingasambilila ku Filangililo fya kwa YesuLolekesheni Ifyuni na Maluba.

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) jy icipa. 4

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukonkelepo (3 min.)

 • Ulwimbo 132 ne Pepo