Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ifyo Mwingalanda

Ifyo Mwingalanda

●○○ UMUKU WA KUBALILAPO

Icipusho: Bushe ifyo Baibolo ilanda filatwafwa muno nshiku?

Ilembo: 2 Tim. 3:16

Ico mukalanshanyapo: Bukombe nshi bwaba mu Baibolo?

○●○ ICIPEMPU CA KUBALILAPO

Icipusho: Bukombe nshi bwaba mu Baibolo?

Ilembo: Mat. 6:10

Ico mukalanshanyapo: Finshi Ubufumu bwa kwa Lesa bukacita?

○○● ICIPEMPU CA BUBILI

Icipusho: Finshi Ubufumu bwa kwa Lesa bukacita?

Ilembo: Dan. 2:44

Ico mukalanshanyapo: Bushe ifintu fikaba shani pe sonde Ubufumu bwa kwa Lesa nga bwatendeka ukuteka?