Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Mulepepelako Abena Kristu abo Bacusha

Mulepepelako Abena Kristu abo Bacusha

Baibolo yasobele ukuti Satana akulatucusha pa kuti tuleke ukubila imbila nsuma. (Yoh. 15:20; Ukus. 12:17) Kuti twayafwa shani Abena Kristu banensu abo bacusha mu fyalo fimbi? Kuti twabapepelako. Baibolo itila: “Ilyo umulungami apepa ipepo lya kupapaata, ipepo lyakwe lilaba na maka ayengi pantu lilasukwa.”—Yako. 5:16.

Finshi twingapepelapo? Kuti twapepa kuli Yehova ukuti afwe aba bwananyina ukuba abashipa no kubafwa ukukanaba no mwenso. (Esa. 41:10-13) Na kabili kuti twapepelako amabuteko pa kuti tabatuleseshe ukulabomba umulimo wesu uwa kubila imbila nsuma, “pa kuti tuleikala mu mutende kabili mu cibote.”—1 Tim. 2:1, 2.

Ilyo Paulo na Petro balebacusha, Abena Kristu banabo balebapepelako kabili balebalumbula na mashina. (Imil. 12:5; Rom. 15:30, 31) Nangu ca kuti tatwaishiba amashina ya ba bwananyina bonse abo bacusha, kuti twalumbulula ishina lya cilonganino, icalo nelyo icitungu uko bekala.

Lembeni ifyalo umwaba Abena Kristu abo bacusha abo mulefwaya ukulapepelako.