Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA | ESAYA 34-37

Hisekia Balimulambwile pa Kuba ne Citetekelo

Hisekia Balimulambwile pa Kuba ne Citetekelo

Imfumu ya bena Asiria Sankeribu yatumine Rabsake ku Yerusalemu pa kuti abaleikala muli uyu musumba bacimbe. Abena Asiria balibomfeshe inshila ishalekanalekana pa kutiinya abaYuda pa kuti bacimbe.

  • Ukuipaatula. Abena Egupti tabakamwafwe.—Esa. 36:6

  • Ukutwishika. Yehova takamulwileko pantu tatemenwe ifyo mulecita.—Esa. 36:7, 10

  • Icintiinya. Te kuti mucimfye abashilika ba maka abena Asiria. —Esa. 36:8, 9

  • Ubwesho. Nga mwacimba ku bena Asiria, mukalaikala bwino. —Esa. 36:16, 17

Hisekia alilangile ukuti alitetekele sana Yehova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Alipekenye fyonse ifyo balekabila mu musumba nga babashinga

  • Alipepele kuli Yehova ukuti abapusushe kabili alikoseleshe na bantu ukuti balepepa

  • Balimulambwile pa kuba ne citetekelo ilyo Yehova atumine malaika ukwipaya abena Asiria abashilika 185,000 mu bushiku bumo