1. Belengeni ifipusho ifikwete inambala ifili mu filembo ifyafiita pa kuti umwine wa ng’anda omfwikishe icishinka ico mulelandapo.

  2. Belengeni paragrafu iikonkelepo.

  3. Belengeni amalembo ayali mu filembo ifyapindama, kabili mube abacenjela ilyo muleipusha umwine wa ng’anda pa kuti mumwafwe ukumona ifyo amalembo yaleyasuka ifipusho ifikwete inambala.

  4. Nga ca kuti kuli na imbi paragrafu pe samba lya cipusho, mulingile ukubwekeshapo ifyo tulandilepo pa muulu pa 2 na 3. Nga namukwata vidio pa jw.org iileyasuka icipusho icikwete inambala, tambisheni umwine wa ng’anda lintu mulelanshanya.

  5. Pa kuti mwishibe nga ca kuti umwine wa ng’anda naumfwikisha icishinka ico mwalanshanyapo nankwe, mwipusheni icipusho icikwete inambala.