Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ifyo Mwingalanda

Ifyo Mwingalanda

●○○ UMUKU WA KUBALILAPO

Icipusho: Kuti twaishiba shani ifikacitika ku ntanshi?

Ilembo: Esa. 46:10

Ico mukalanshanyapo: Finshi fimo ifyo Baibolo yalanda ukuti fikalacitika muno nshiku ifyo muleimwena na menso?

○●○ ICIPEMPU CA KUBALILAPO

Icipusho: Finshi fimo ifyo Baibolo yalanda ukuti fikalacitika muno nshiku ifyo muleimwena na menso?

Ilembo: 2 Tim. 3:1-5

Ico mukalanshanyapo: Mapaalo nshi Lesa alaya ukupeela abantu ku ntanshi?

○○● ICIPEMPU CA BUBILI

Icipusho: Mapaalo nshi Lesa alaya ukupeela abantu ku ntanshi?

Ilembo: Esa. 65:21-23

Ico mukalanshanyapo: Mulimo nshi Umwana wa kwa Lesa akabomba pa kufikilisha ifyo Lesa atulaya?