Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Nkashi wacaice alelanda ku bo asambilila nabo

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA February 2017

Ifyo Mwingalanda

Ifyo mwingalanda pa kupeela abantu Loleni! e lyo ne fyo mwingasambilisha abantu icine icilanda pa fyo twingakutika kuli Lesa. Kuti mwabomfya ifi fyebo pa kupekanya ifya kuyalanda na bantu mu mashiwi fye yenu.

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

Tukapaalwa nga Tuli ne Cumfwila Kuli Yehova

Yehova Lesa alatulanga ifyo tulingile ukulaikala pa kuti atupaale.

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

Kristu Alituculiile

Imfwa ya kwa Yesu yalishinine Satana ukuti ababomfi ba kwa Lesa kuti batwalilila ukuba aba cishinka.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Muleyafwa Abana Benu Ukuba ne Citetekelo Icakosa Muli Kabumba

Bushe abana benu basumina ukuti ifya mweo fyaishilebako shani? Kuti mwabafwa shani ukucetekela ukuti Yehova Lesa e Kabumba?

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

“Mulebila pa Nshita iyo Yehova Akapokelelamo Abantu”

Bushe inshita iyo Yehova akapokelelamo abantu mwaka umo? Bushe iyi nshita yakuma shani umulimo wa kubila imbila nsuma ya Bufumu?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Mulebomfya Bwino Impapulo

Pa kupanga impapulo no kushituma ku filonganino fyonse mu calo, balabomfya indalama ishingi sana. Muleiluka pa kupeela abantu impapulo.

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

Imyulu Ipya ne Sonde Lipya Fikalenga Tukasekelele

Bushe ubulayo bwa kwa Lesa ubwa myulu ipya ne sonde lipya bwatukuma shani muno nshiku?

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Sekeleleni mwi Subilo Mwakwata

Isubilo lyaba nge nanga. Ukulatontonkanya pa malayo ya kwa Lesa ayalembwa mu Cebo cakwe Baibolo kuti kwatwafwa ukuba ne nsansa no kutwalilila ukuba aba cishinka na lintu tuli na mafya.