Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Mukete Bonse Ababa mu Cifulo Mubombela ku Cibukisho!

Mukete Bonse Ababa mu Cifulo Mubombela ku Cibukisho!
SALENI
Amashiwi
Icikope

Ilyo kampeni ikatendeka pa 27 February, tulefwaya tukabombeshe no kwita abantu abengi nga nshi mu cifulo twikala pa kuti bakesesangwa ku Cibukisho ca mfwa ya kwa Kristu. Kabili tulingile no kubikako sana amano kuli bonse abengafwaya ukwishibilapo na fimbi pa kutila twingabafwa.

IFYO MUFWILE UKUCITA

IFYA KULANDA

“Tulepeela abantu utupepala twa kubetilapo ku kulongana ukwacindama sana. Pa 23 March, abantu abengi mwi sonde lyonse bakalongana ku kwibukisha imfwa ya kwa Yesu Kristu no kwisaumfwa ilyashi umo bakalondolola ifyo tunonkelamo mu mfwa yakwe. Pali aka kapepala pali icifulo ne nshita ifilelangilila ilyo ukulongana kukabako kuno mwesu. Mukwai nga kuti mwaisa, mukese.”

Umuntu nga atemwa ifyo mwalanshanya. . .

 • MUPEELENI ULUPUNGU LWA KWA KALINDA

  Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • MUTAMBISHENI VIDIO YA CIBUKISHO

  Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

Nga mwabwelelako, kuti mwa . . .

 • MUTAMBISHA VIDIO YA MULANDU NSHI MULINGIILE UKUSAMBILILA BAIBOLO?

  E lyo mwamupeela ulupapulo lwa kubomfya pa kusambilia Baibolo.

 • MUPEELA ICITABO CA BUSHE CINSHI BAIBOLO ISAMBILISHA?

  Kuti mwalanshanyako ifyebo na fimbi ifilelanda pa Cibukisho ifyaba pa mabuula 206-208. Lyena mupeeleni icitabo.

 • MUPEELA BROSHUWA YA MULEKUTIKA KULI LESA

  Lanshanyeni ico imfwa ya kwa Kristu yacindamina kuli ifwe, bomfyeni ifyebo fili pa mabuula 18-19. Lyena mupeeleni broshuwa.