Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ifyo Mwingalanda

Ifyo Mwingalanda

●○ UMUKU WA KUBALILAPO

Icipusho: Ni kwisa twingasanga ifingatwafwa ukuba ne nsansa?

Ilembo: Amalu. 1:1, 2

Ico mukalanshanyapo: Bushe ukutemwisha indalama nelyo icuma kuti kwalenga twaba ne nsansa?

○● ICIPEMPU

Icipusho: Bushe ukutemwisha indalama nelyo icuma kuti kwalenga twaba ne nsansa?

Ilembo: 1 Tim. 6:9, 10

Ico mukalanshanyapo: Fisuma nshi ficitika nga twaba ne nsansa?