Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Icipande Icipya mu Kulongana kwa mu Kati ka Mulungu

Icipande Icipya mu Kulongana kwa mu Kati ka Mulungu

Ukutendekela mu January 2018, mu kulongana kwa mu kati ka mulungu mukalaba ifyebo fya kumwafwa ukusambilila e lyo na ifya kutamba ifikalafuma muli Baibolo Amalembo ya Calo Cipya (nwtsty) iya kusambililamo iya ciNgeleshi iyaba pa Intaneti. Nangu ca kuti tamwakwata iyi Baibolo mu lulimi lwenu, tatuletwishika ukuti ifi fyebo fikalamwafwa sana ilyo mulepekanya ukulongana. Ne cacindamisha ca kuti, fikamwafwa sana ukupalama kuli Shifwe uwaba no kutemwa, Yehova!