LOLENI!

Icipusho: Mulandu nshi ifintu mu calo fileya filebipilako fye?

Ilembo: Yer. 10:23

Amashiwi ya kulanda: Iyi magazini nailondolola icalenga abantu abengi ukusumina ukuti ifintu fikawama ku ntanshi.

LOLENI!

Icipusho: Bushe Lesa alikwata ishina?

Ilembo: Amalu. 83:18

Amashiwi ya kulanda: Ici cipande nacilondolola umo ishina lya kwa Lesa lyalola e lyo no mulandu tulingile ukulalibomfesha. [Balangeni icipande icileti: “Ifyo Baibolo Isambilisha—Ishina lya kwa Lesa.”]

MULESAMBILISHA ICINE

Icipusho: Bushe kukaba inshita ilyo imfwa tayakabeko?

Ilembo: 1 Kor. 15:26

Icine: Yehova akafumyapo imfwa umuyayaya.

PEKANYENI MWE BENE IFYO MWINGALANDA

Ilyo mulepekanya ifyo mwingalanda mwe bene mu mulimo, pekanyeni ukulingana ne fyo balangilile pa muulu.