ICO CACINDAMINA: Abantu bafwile ukwishiba amafunde ya kwa Yehova pa kuti balecita ukufwaya kwakwe no kulamupepa ukulingana ne fyo afwaya. (Esa. 2:3, 4) Tulabomfya icitabo ca “Ikalililenipa kwafwa abasambi ukulakonka amashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula pa kuti balepingula bwino pa fintu. (Heb. 5:14) Tufwile ukufika abasambi pa mutima ilyo tulebasambilisha pa kuti abene baleitemenwa ukwaluka umo balingile ukwaluka.—Rom. 6:17.

IFYO MWINGACITA:

  • Mulepekanya bwino isambililo ukulingana no muntu musambilisha. Muleipusha ifipusho ifingalenga mwaishiba ifyo umusambi aletontonkanya pa fyo mulemusambilisha.—Amapi. 20:5; be ibu. 259

  • Mulebomfya utubokoshi twaba mu citabo pa kwafwa umusambi ukwishiba ubusuma bwaba mu kukonka amashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula

  • Muleyafwa umusambi ukulabomfya kampingu yakwe kabili mwilamupingwilako ifya kucita.—Gal. 6:5

  • Mulebomfya umucenjelo pa kwafwa umusambi umo alekabila ukukonka amashiwi ya kwa Lesa ayatutungulula. Muleba ne cikuuku pa kukoselesha umusambi ukwaluka pa kuti umwine alanga ifyo atemwa Yehova.—Amapi. 27:11; Yoh. 14:31