Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ifyo Mwingalanda

Ifyo Mwingalanda

LOLENI!

Icipusho: Finshi tulingile ukucita pa kuti tulekwatako inshita ya kuba na balupwa ne fibusa?

Ilembo: Luk. Mil. 4:6

Amashiwi ya kulanda: Ino Loleni! nailanda pa fingatwafwa ukulabomfya bwino inshita.

MULESAMBILISHA ICINE

Icipusho: Cinshi Lesa abumbile abantu?

Ilembo: Amalu. 37:29

Icine: Lesa abumbile abantu ukuti baleikala pe sonde umuyayaya.

IMBILA NSUMA UKUFUMA KULI LESA!

Icipusho: Bushe mulemona ukuti ni kwisa twingasanga imbila nsuma? [Batambisheni vidio iitila Bushe Kuti Mwatemwa Ukumfwa Imbila Nsuma?]

Ilembo: Esa. 52:7

Amashiwi ya kulanda: Muli iyi broshuwa mwaliba “imbila nsuma iya fintu ifisuma” pantu mwaba ubukombe ubwafuma mu Baibolo.

PEKANYENI MWE BENE IFYO MWINGALANDA

Ilyo mulepekanya ifyo mwingalanda mwe bene mu mulimo, pekanyeni ukulingana ne fyo balangilile pa muulu.