Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

August 29–September 4

AMALUMBO 110-118

August 29–September 4
 • Ulwimbo 61 ne Pepo

 • Amashiwi ya Kutendekelapo (3 min. nelyo ukucepako)

ICUMA ICABA MU CEBO CA KWA LESA

 • Cinshi Ndebwesesha Kuli Yehova?”: (10 min.)

  • Amalu. 116:3, 4, 8—Yehova alipuswishe kemba wa malumbo ku mfwa (w87 3/15 ibu. 24 para. 5)

  • Amalu. 116:12—Kemba wa malumbo alefwaya ukulatasha Yehova (w09 7/15 ibu. 29 amapara. 4-5; w98 12/1 ibu. 24 para. 3)

  • Amalu. 116:13, 14, 17, 18—Kemba wa malumbo alefwaisha ukulacita fyonse ifyo Yehova afwaya (w10 4/15 ibu. 27, akabokoshi)

 • Ukufwayafwaya Icuma Icaba mu Cebo ca kwa Lesa: (8 min.)

  • Amalu. 110:4—Bushe ‘mulapo’ nshi walandwapo pali ici cikomo? (w14 10/15 ibu. 11 amapara. 15-17; w06 9/1 ibu. 14 para. 1)

  • Amalu. 116:15—Ilyo ilyashi lya cililo lilelandwa, mulandu nshi kalanda ashifwile ukulosesha ili ilembo ku muntu uufwile? (w12 5/15 ibu. 22 para. 2)

  • Bushe ifyo nabelengele mu Baibolo uno mulungu fyansambilishe finshi pali Yehova?

  • Fishinka nshi ifyo nasambilile muli Baibolo uno mulungu ifyo ningabomfya ilyo ndebila imbila nsuma?

 • Ukubelenga Baibolo: (4 min. nelyo ukucepako) Amalu. 110:1–111:10

IFYO TWINGACITA PA KUTI TULEBILA BWINO IMBILA NSUMA

 • Umuku wa Kubalilapo: (2 min. nelyo ukucepako) ll ibu. 16—Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Icipempu ca Kubwelelamo: (4 min. nelyo ukucepako) ll ibu. 17—Landeni ico mukalanshanyapo ilyo mukabwelelako.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. nelyo ukucepako) bh amabu. 179-181 amapara. 17-19—Afweni umusambi ukwishiba ifyo engabomfya ifyo alesambilila.

IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

 • Ulwimbo 82

 • Mulesambilisha Icine”: (7 min.) Ukulanshanya.

 • Kampeni Yaibela iya Kupeela Abantu Ulupungu lwa kwa Kalinda mu September”: (8 min.) Ukulanshanya. Tambisheni vidio ya kubalilapo iilelanga ifyo mwingalanda mwi bala pa kupeela abantu Ulupungu lwa kwa Kalinda mu September. Nga mwatamba, lanshanyeni ifishinka ifyo mwingabomfya. Afweni abali mwi bumba ukufwaisha ukubombako muli iyi kampeni kabili bakoselesheni ukubombako na bupainiya bwa kwafwilisha.

 • Isambililo lya Baibolo Ilya pa Cilonganino: (30 min.) ia icipa. 23 amapara. 1-14

 • Pitulukeni mu fyo Mwasambilila na mu fyo Mukasambilila Umulungu Ukakonkapo (3 min.)

 • Ulwimbo 144 ne Pepo

  Ica kucinkulako: Lisheni ulu lwimbo ulupya umuku umo, lyena icilonganino kuti caimbila pamo ulu lwimbo.