Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYO FWE BENA KRISTU TULINGILE UKULAIKALA

Ifingatwafwa Ukulabila Bwino Imbila Nsuma—Ukwafwa abo Tusambilisha Baibolo Ukulunduluka Ukufika ku Kuipeela no Kubatishiwa

Ifingatwafwa Ukulabila Bwino Imbila Nsuma—Ukwafwa abo Tusambilisha Baibolo Ukulunduluka Ukufika ku Kuipeela no Kubatishiwa

ICO CACINDAMINA: Pa kuti abasambi ba Baibolo babe ifibusa fya kwa Yehova, balingile ukuipeela kuli ena no kubatishiwa. (1 Pet. 3:21) Lyena, Yehova kuti alabacingilila lwa ku mupashi nga balecita ifintu ukulingana ne fyo baipeela. (Amalu. 91:1, 2) Umwina Kristu taipeela ku muntu, ku ncito nelyo ku cilonganino, lelo ni kuli Yehova aipeela. Kanshi abasambi ba Baibolo balingile ukutemwa sana Lesa no kulamutasha.—Rom. 14:7, 8.

IFYO MWINGACITA:

  • Ilyo mulemusambilisha, lanshanyeni ifyo ifyebo mulesambilila filanda pali Yehova. Mukoselesheni sana ukulabelenga Baibolo lyonse no ‘kulapepa ukwabula ukuleka.’—1 Tes. 5:17; Yako. 4:8

  • Koselesheni umusambi ukulafwaisha ukuipeela no kubatishiwa. Na kabili, mwafweni ukulayasukapo pa kulongana, ukulashimikila ku bena mupalamano e lyo na kubo abomba nabo. Yehova tapatikisha umuntu uuli onse ukumubombela. Umuntu uwine e ufwile ukuipingwilapo ukuipeela.—Amala. 30:19, 20

  • Afweni umusambi ukwalukako muli fimo ifyo alingile ukwalukamo pa kuti engaba cibusa kwa Yehova no kufikapo ukubatishiwa. (Amapi. 27:11) Apo imibele ne misango imo ilalimba imishila mu basambi, tulingile ukutwalilila ukubafwa mpaka bafuula ubuntu bwa kale no kufwala ubuntu bupya. (Efes. 4:22-24) Kuti mwalanshanya nankwe ifipande fitila, “Baibolo Ilaalula Abantu” ifiba mu Ulupungu lwa kwa Kalinda

  • Mushimikileniko pa fyo ukubombela Yehova kwalenga mwaba ne nsansa.—Esa. 48:17, 18