Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ifyo Mwingalanda

Ifyo Mwingalanda

●○○ UMUKU WA KUBALILAPO

Icipusho: Ni kwisa twingasanga ifingatwafwa ukuba ne nsansa?

Ilembo: Amalu. 1:1, 2

Ico mukalanshanyapo: Bushe ukutemwisha indalama nelyo icuma kuti kwalenga twaba ne nsansa?

○●○ ICIPEMPU CA KUBALILAPO

Icipusho: Bushe ukutemwisha indalama nelyo icuma kuti kwalenga twaba ne nsansa?

Ilembo: 1 Tim. 6:9, 10

Ico mukalanshanyapo: Busuma nshi bwaba mu kuba ne nsansa?

○○● ICIPEMPU CA BUBILI

Icipusho: Busuma nshi bwaba mu kuba ne nsansa?

Ilembo: Amapi. 17:22

Ico mukalanshanyapo: Cinshi cingalenga ulupwa ukuba ne nsansa nangu ca kuti limo kuti mwaba amafya?